These pictures on this website are protected by intellectual property law.

ראש השנה

צילומי ראש השנה- HR Photography Israël

5784

צילומי ראש השנה- HR Photography Israël

5783

צילומי ראש השנה- HR Photography Israël

5782

צילומי ראש השנה- HR Photography Israël

5781

צילומי ראש השנה- HR Photography Israël

5779

צילומי ראש השנה- HR Photography Israël

5780

HR Photography Israël צילומי ראש השנה...

ראש השנה בלוח היהודי הוא היום הראשון והחג הראשון בשנה היהודי.
ביום הזה אנחנו מקבלים על עצמנו את מלכותו של ה' כמלך על כל הארץ וביום הזה נקבע עתידו של כל אדם וכל יצור.

בששת ימי בראשית ברא אקדוש ברוך את כל העולם. בהתחלה הוא ברא את השמיים והארץ, האור והחושך.
בהמשך הוא ברא את האילנות, מאורות השמיים, חיות ועופות. העולם קרם עור וגידים אך משהו היה חסר: אדם שיבוא ויבחין בגדולתו של הבורא.
אז ביום השישי לבריאת העולם ברא אקדוש ברוך אדם הראשון. הוא היה היצור הראשון שהכיר בגדולתו של  אקדוש ברוך הוא.
כאז, בכל שנה בא' בתשרי אנו ממליכים את ה' למלוך עלינו. על-ידי תקיעת שופר ותפילות מייוחדות ליום הזה אנחנו מאשרים את ה' כמלך על כל הארץ,
אנו מכירים בהכנעה בגדולת הבורא ומבקשים ממנו שנה טובה וגזר דין טוב.

יש כמה מצוות לראש השנה :
הדלקת נרות : כמו שבת וחגים הנשים מדליקות את נרות  לכבוד ראש השנה. בלילה השני  מדליקים את הנרות לאחר צאת הכוכבים מאש דלוקה.
 קידוש : כמו שבת וחגים, לפני הסעודה החג יש לקדש את היום על כוס יין.
 תקיעת שופר :במשך היום הראשון והשני של ראש השנה יש לשמוע את תקיעת השופר.
 תפילה : בראש השנה מתפללים תפילות מיוחדות. תפילת מוסף של ראש השנה כוללת שלוש ברכות מיוחדות שמורכבת מאמירת מפסוקים ובקשות
בשלושת הנושאים הבאים: "מלכויות" "זיכרונות" "שופרות". בבית הכנסת, בסיום כל ברכה, תוקעים בשופר באמצע תפילת העמידה.

יש כמה מנהגים לראש השנה :
התרת נדרים : ערב ראש השנה אנחנו עושים מה שנקרא התרת נדרים
ברכת שנה טובה : לאחר תפילת ערבית של הלילה הראשון, מאחלים איש לרעהו: “לשנה טובה תכתב ותחתם".
תפוח בדבש וסימני ראש השנה : בסעודת הלילה הראשון של ראש השנה לאחר הקידוש, נוהגים לאכול מאכלים המסמלים את תקוותנו לשנה טובה ומתוקה.
טובלים תפוח בדבש, מברכים עליו את ברכת ומוסיפים:"יהי רצון שתחדש עלינו שנה טובה ומתוקה".
תשליך :לאחר תפילת מנחה, נוהגים ללכת למקור מים  ולומר תפילה מיוחדת "תשליך".לאחר התפילה מנערים את שולי הבגדים "ומשליכים" את החטאים לנהר.
אמירת תהלים : בכל השנה כולה אמירת פרקי תהלים היא סגולה לישועות. בראש השנה זהו היום המסוגל ביותר לאמירת תהלים. 

HR Photography Israël מספר לכם על ראש השנה ומדגיש את הספציפיות שלהם.אם גם אתם מחפסים לעשות צילומי  ראש השנה ,
אל תהססו ליצור קשר עם HR Photography Israël, אנו נקדיש כבוד בכדי להפוך את הרגע הזה לבלתי נשכח!