These pictures on this website are protected by intellectual property law.

פסח

חג פסח מצה

5783

חג פסח מצה

5782

חג פסח מצה

5781

חג פסח מצה

5780

חג פסח מצה

5779

HR Photography Israël צילומי פסח...

חג פסח הוא הראשון מבין שלושת החגים שנקראים בתורה "שלוש רגלים", והם: פסח, שבועות וסוכות.
לחג הפסח עוד שמות : חג המצות, חג החירות וחג האביב.

חג הפסח נקרא כך לזכר קרבן מיוחד שהקריבו בזמן בית המקדש בערב החג. הקרבן נקרא קרבן פסח, ועל שמו אנו קוראים החג פסח.
מה משמעות למילה פסח?  בורא העולם "פָּסַח" ודילג על בתי היהודים כאשר עבר מבית לבית בכל ארץ מצרים והרג את הבכור שבבית. המגפה פגעה בכל בתי המצריים, לא היה  שאין בו מת. אבל היא לא פגעה בכלל בתי ישראל. וכמו שאומרת ההגדה: "פסח על שום מה? על שום שפסח המקום על בתי אבותינו במצרים".
כמה ימים קודם לכן, ה' ציווה לכל בית אב בישראל לקנות כבש, לשחוט אותו ביום י"ד בניסן, ולמשוח את דמו על המזוזות והמשקוף של פתחי הבתים. הדם הזה שימש כסימן היכר לכך שבבית זה מתגוררים יהודים, ומעל כל בית כזה "דילג" הקב"ה כאשר היכה את הבכורות, ולא אירע שום פגע לשוהים בו.חג הפסח מזכיר לנו את השמירה המיוחדת של בורא העולם על עם ישראל בכל מצב ובכל מקום בו הם יהיו.

מצוות העיקרייות לחג הפסח :
קמחא דפסחא:
מנהג שלפיו מעניק הציבור מראשית חודש ניסן צדקה לנזקקים על מנת שיוכלו לקיים את המצוות לחג
בדיקת חמץ : נוהגים לעשות אותה ערב פסח. עוברים עם נר דלוק בכל רחבי הבית ובודקים  שלא נשאר חמץ בשום מקום. את החמץ שמוצאים מרכזים במקום אחד.
נוהגים להניח ברחבי הבית עשרה פתיתים (חתיכות קטנות של חמץ ) , אותם יש למצוא במהלך הבדיקה.
חמץ : פסח נחוג זכר ליציאת מצרים. לפי ההלכה, בפסח אסור לאכול חמץ, אין להשאירו ברשותו של אדם ואין לראותו. כמו שאסור לאכול חמץ כך אסור לאכול מאכלים שנתבשלו בכלי חמץ. לכן נוהגים לקנות כלים מיוחדים לפסח או להכשיר את הכלים לפי הכלל ההלכתי הנוהג בהם
ליל הסדר וקריאת ההגדה : בלילה הראשון של  הפסח נוהגים לקיים סעודה משפחתית  שבמסגרתה שותים ארבע כוסות יין כזכר לגאולת עם ישראל וקוראים בהגדה שמספרת את סיפור יציאתם של בני ישראל ממצרים מעבדות לחירות. אחת המטרות הראשיות של ליל הסדר היא להעביר לילדינו את המסורת אודות יציאת מצרים ולאפשר להם לשאול שאלות על הנושא.
קערת הסדר : בליל הסדר נוהגים להעמיד על השולחן קערה שעליה מונחים שלוש מצות כזכר לשעבוד מצרים, זרוע עם בשר עליה כזכר לקורבן הפסח שהיו מקריבים בבית המקדש, ביצה קשה כזכר לקרבן חגיגה, מרור כזכר לעבודות הפרך שנכפו על בני ישראל במצרים, חרוסת שמזכירה את הטיט שבו עבדו אבותינו וכרפס כזכר למספר בני ישראל במצרים שעבדו בפרך.
אפיקומן : היא מסמלת את סיום הארוחה ובוא הקינוחים. להבדיל מסעודות רגילות, בפסח נהוג לאכול את המצה לפני סיום הארוחה ולא משהו אחר כזכר לקרבן הפסח בתקופת המקדש. האפיקומן הוא המחצית הגדולה של המצה האמצעית.

HR Photography Israël מספר לכם על פסח  ומדגיש את הספציפיות שלהם.אם גם אתם מחפסים לעשות צילומי פסח
אל תהססו ליצור קשר עם HR Photography Israël, אנו נקדיש כבוד בכדי להפוך את הרגע הזה לבלתי נשכח!
.