These pictures on this website are protected by intellectual property law.

סוכות

תמונות של סוכות- HR Photography Israël

5783

תמונות של סוכות- HR Photography Israël

5782

תמונות של סוכות- HR Photography Israël

5781

תמונות של סוכות- HR Photography Israël

5780

תמונות של סוכות- HR Photography Israël

5779

HR Photography Israël צילומי סוכות...

חג סוכות הוא אחד משלושה רגלים שהיינו הולכים לבית המקדש  כשהוא היה קיים. יש מצווה לעלות לרגל לבית המקדש בירושלים לכבוד החג ולהביא קורבן לה'.
השם  של החג הוא בגלל מצווה הסוכה המיוחדת שלו, אבל הוא נקרא גם חג האסיף על שם סיום עונת הקיץ ואיסוף היבול לקראת עונת הזריעה החדשה.
במקורות, החג נקרא גם בשם  זמן שימחתנו על שם המצווה המיוחדת לשמוח דווקא בחג זה.

לקראת חג הסוכות,גברים מקיימים  את המצווה לבנות סוכה , וגם לקנות ארבעת המינים: לולב, אתרוג, הדסים והערבות.
מצווה לאכול ולישון בסוכה. תקנו חכמים לברך לפני קיום מצוות הישיבה בסוכה: “ברוך אתה ה’ אלוהינו מלך העולם אשר קדשנו במצוותיו וצוונו לישב בסוכה”.
לאחר שנחרב בית המקדש, התקין רבן יוחנן בן זכאי שבכל מקום ייטלו לולב שבעה ימים זכר למקדש.
ויש צורך גדול לעשות זכר למקדש,שעל ידי זיכרון המקדש והמשכת המצוות שהתקיימו בו בזמן הזה, אנחנו מרפאים מחורבן והגלות ומקרבים את הגאולה (סוכה מא, א).

ימי "חול המועד" הם "ימי החול" של החג. בימים אלה מותר לנהוג כימי חול, מלבד פעולות מסוימות שאסור לבצע מפני קדושת החג.
בימיים האלו יש מצווה לשמוח, לחיות בסוכה, ולברך על ארבעת המינים בכל יום.

לכבוד השמחה המיוחדת של חג הסוכות, נערכות בכל ערב בימי חול המועד סוכות חגיגות "שמחת בית השואבה" בכל רחבי הארץ ובעולם.

HR Photography Israël מספר לכם על סוכות ומדגיש את הספציפיות שלהם.אם גם אתם מחפסים לעשות צילומי סוכות,
אל תהססו ליצור קשר עם HR Photography Israël, אנו נקדיש כבוד בכדי להפוך את הרגע הזה לבלתי נשכח!